Yayalar 1 Pafta 5 Parsel Taşınmaz Mal Şatış İlanı

 PENDİK BELEDİYESİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

1-Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Esenler Mah. Bora Sk. No: 5 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 7. kattaki Toplantı Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü”  artırmasuretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli her bir ihale için 300,00 TL (Üçyüz Türk Lirası) olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (2. kat) temin edilebilir.

Bölge

Parsel

Parsel

Alanı

 Satılacak hisse Pay/Payda 

Satılacak Alan (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale gün ve saati

Yayalar

5

195.718,00

 1106/195718

1.106,00

Plansız Alan (İşgalli)

774.200,00 TL (Yediyüzyetmişd

örtbinikiyüz Türk Lirası

23.226,00 TL

(Yirmiüçbiniki

yüzyirmialtı Türk Lirası)

05.03.2021 11.00

Yayalar 1 pafta 5 parsel sayılı 195.718,00 m² alanlı taşınmazlarda yukarıdaki tabloda belirtilen Belediye hissesinin satışı işleminde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4-p maddesi ve 4706 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca KDV alınmayacaktır.

2- Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu parseller plansız alanda kalmaktadır.

3- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK  KİŞİLERDEN :

1-                 İkametgah belgesi,

2-                 Nüfus cüzdan sureti,

3-                 Noter tasdikli imza beyannamesi,

4-                 Geçici teminat  mektubu veya makbuzu,

5-                 Temsil durumunda;noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6-                 8. madde'de belirtilen hususa ilişkin Noter tasdikli taahhütname

B) TÜZEL  KİŞİLERDEN :

1-                 Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlıolduğuna dair belge,

2-                 Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3-                 Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4-                 Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5-                 Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6-                 Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7-                 Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

8-                 8. madde’de belirtilen hususa ilişkin Noter tasdikli taahhütname

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)                  Tedavüldeki Türk Parası

b)                  Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c)                  Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8- 4706 sayılı kanunun 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasında belirtilen"Bu taşınmazlardan gerekli olanlar için öncelikle imar planları veya imar uygulaması yapılır. Belediyelerce imar planı ve/veya imar uygulaması yapılmadan kadastral parsel üzerinden yapılan satışlarda, düzenleme ortaklık paylarına ilave olarak, satışı yapılan arazinin düzenlemeden önceki yüzölçümünün % 20'sinin, satış bedelinden aynı oranda düşülmek kaydıyla eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmî tesis alanları için ayrılabileceğine ve bu amaçla ayrılan alanların bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde Hazine adına resen tescil edileceğine dair tapu kütüğüne şerh konulur." hükmüne göre taşınmazın yüzölçümünün % 20’si satış bedelinden düşülecektir.


17 Şubat 2021