Soğuk Yol Çizgi Boyası ve Yardımcı Malzeme Satın Alınacaktır

SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI VE YARDIMCI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI2022 YILI SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI ve YARDIMCI MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2022/326030

1-İdarenin

a) Adresi : Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 4448180 - 2165851495

c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@pendik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEM BOYA VE MALZEME ALIMI - Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:132 Pendik/İstanbul Adresinde bulunan Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Boya Atölyesi Deposu Fen İşleri Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. Yüklenici malzemeleri Muayene ve Kabul Komisyonu nezaretinde teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Esenler Mah. Bora Sokak No:5

b) Tarihi ve saati : 09.05.2022 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Beyaz, sarı, mavi renkli boyalar için 25 kg lık 1’er adet ve ayrıca 15 lt’lik 1 ambalaj tiner numunesi ile 25 Kg’lık 1 Paket Cam Küreciği numunesi, ihale saatinden önce Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:132 Pendik/İstanbul Adresinde bulunan Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Boya Atölyesi deposuna teslim edilecektir. Numunelerin teslim edildiğine ilişkin ‘Numune Teslim Tutanağı’ İhale teklif zarfı içeriğine eklenerek İhale komisyonuna sunulacaktır. Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Numuneler ile birlikte ürünlere ait;
1.Teknik Bilgi Formu,
2.Güvenlik Bilgi Formu,
3.Her bir numune ürünün, işbu teknik şartnamede kendisine ilişkin belirtilen teknik özelliklerinde belirtilen kalite belgesi/belgeleri varsa numune tesliminde idareye ibraz edilir.
Tüm bu belgeler paraflı ve/veya imzalı olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pendik Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


18 Nisan 2022