Pendik Sanayi İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve İdari Bina Yapılması İşi İhale İlanı

İNTİFA HAKKI DEVRİ İLE “PENDİK SANAYİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ VE İDARİ BİNA YAPILMASI İŞİ” İHALE İLANI

 

1-İHALE KONUSU: Pendik ilçesi, Bahçelievler mahallesi, Nazım Hikmet caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Pendik Belediyesine ait, toplamda 517,25 m² alana sahip, halihazırda üzerinde Pendik Oto Sanayisine ait prefabrike yapıdan dernek binası bulunan, 10882 ada, 45 parsel sayılı taşınmaz Belediye Kanunu gereğince intifa hakkının 10 yıl olarak verilmesi ve kira ödenerek işletilmesi karşılığında mevcut yapıların yıkılarak ‘Pendik Sanayi İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve İdari Bina’ inşa edilmesidir.

2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 31/03/2021 Çarşamba günü, saat 10.30’da, “Esenler mah. Bora Sk. No:5 Pendik/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi aynı adresteki Pendik Belediye Başkanlığı, Etüd Proje Müdürlüğünden 250,00 (ikiyüzellilira)TL bedel ödenerek alınabilecektir.

4- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI : Pendik, Bahçelievler mahallesi, Nazım Hikmet caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait, toplamda 517,25 m² alana sahip, 1/1000 ölçekli imar planında Konut Alanında kalıp, halihazırda üzerinde Pendik Sanayisine ait prefabrike yapıdan dernek binası bulunan, 10882 ada, 45 parsel sayılı taşınmaz üzerine “Pendik Sanayi İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve İdari Bina” olarak kullanılmak üzere ayrıntıları şartname eki mimari projenin Vaziyet Planı’nda belirtilen mevcut yapıların kaldırılarak; şartname eki projelere göre 468,50 m² kullanım alanlı betonarme karkas yapı inşa edilerek yüklenicinin kullanımına bırakılacaktır. Yüklenici, idare tarafından hazırlanmış ve onaylanan uygulama projelerinde gereklilik olması halinde idarenin onayını alarak iş akışı içinde olası değişiklikleri yapabilir. Yüklenici kendi kullanımına bırakılmış olan alanları işletme süresi içinde sözleşme ve şartnamede belirtildiği şekilde kullanacak, süre sonunda idarenin izni ile yapılmış değişiklikleri de koruyarak, kullanmaya engel herhangi bir hali olmaksızın çalışır vaziyette sağlam ve boş olarak belediyeye devredecektir.

5-TAHMİNİ BEDEL: İşin tahmini bedeli; 801.737,50 TL’ dir.Geçici ve kesin teminatlar ile sözleşme bu bedel üzerinden yapılacak olup, tüm hesaplamalarda bu bedel esas alınacaktır. Kira bedeli artırma esası: 10 (on) yıllık intifa hakkı süresince aylık kira bedeli üzerinden artırma suretiyle yapılacak olup; İhale aylık minimum bedel olan 500,00. (beşyüzlira) TL. haricinde ayrıca en fazla parasal oranı teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Kira ödemeleri geçici kabul tarihi itibari ile başlayacak olup, her yıl Devlet İstatistik Kurumunun (TUİK) belirleyeceği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz alınarak artırılacaktır.

6-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

 1. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

 2. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

 3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

 4.  

     a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

      b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 1. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

      a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,

     b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

 1. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

 2. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

 3. Tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat,

 4. Teklif sahibinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

 5. Teklif sahibinin SGK prim borcu olmadığına dair ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

 6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Gördü Belgesi”,

 7. Belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,

 8. Bu ilanın 7’nci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge,

 9. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)

  • 1 adet en az 3 yıl deneyimli inşaat mühendisi

7-YETERLİLİK KRİTERLERİ: İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi;

A ) İnşaat işleri ile iştigal edenlerden toplam inşaat alanının (500 m²) %80 i oranında inşaat işleri yapmış olduğuna dair iş bitirme belgesi,

B ) Sanayi Sitelerince kurulmuş olan Dernek veya Vakıfların en az ihale tarihinden 5 yıl önce kurulmuş olması, iştigal alanlarının ve tüzüklerinin sanayi siteleri ile ilgili olması, son üç yıldaki ortalama cirolarının yıllık olarak en az 450.000,00. (Dörtyüzellibin) TL olması ve benzer işleri yaptığına dair ilgili kurumlardan belge veya söz konusu işletmeleri kiralayıp en az iki yıl süre ile işletmiş olduğuna dair belge,

İhalenin B bendinde sayılan istekli üzerinde kalması durumunda inşaat işleri için alt yüklenicinin A bendindeki şartları taşıdığına dair iş bitirme belgesi sunmaları ve idarinin onayını almaları zorunludur.

8-UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü uygulanacaktır; ihale süreci aşağıdaki gibi olacaktır.

9-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

 Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul ile yapılır.

10-TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11-ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, İdare tarafından belirtilen; aylık olarak idareye ödenecek asgari kira miktarı ayrıca idareye aylık kira bedeli olarak en fazla kira artırımı suretiyle verilecektir. Tekliflerde belirtilen bedeller rakam ve yazı ile yazılacaktır. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale, en fazla artırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır.

12-İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

İlan olunur.


12 Mart 2021