Pendik İlçesi Orta Mahalle 14.26 Hektar Alandaki Binaların, Çıkacak Muhtelif Malzemeler Karşılığında Yıkımı İşi İhale İlanı

DUMLUPINAR-ORTA MAHALLE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDAKİ BİNALARIN, ÇIKACAK MUHTELİF MALZEMELER KARŞILIĞINDA YIKIMI İŞİ İHALE İLANI

 

1-İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Pendik ilçesi Dumlupınar ve Orta Mahalle sınırları içinde yer alan Yaklaşık 14,26 ha kentsel dönüşüm alanındaki, 444 adet yapının/binanın (149.265,05m2) çıkacak muhtelif malzemeler karşılığında yıkılması, , çıkan yıkıntı atıklarının bertaraf sahasına taşınarak bertaraf edilmesidir. Yıkılması kesinleşen yapılar kaba halde (beton, duvar ve çatı) yüklenciye teslim edilecektir. İşin süresi 180 takvim günüdür.

2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 30/03/2022 Çarşamba günü, saat 10:00’da “Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik/İSTANBUL” adresindeki, Pendik Belediye Başkanlığı Binası, Encümen Salonunda yapılacaktır.

Teklif sahiplerinden istenen belgeler usulüne uygun şekilde ihale saatinden önce Esenler mahallesi. Bora sokak. No:5 Pendik/İSTANBUL adresindeki Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Birimine teslim edilecektir.

3-ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale dokümanı 1.000,00TL (bintürklirası) bedelle Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:132 de bulunan Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden makbuz karşılığında temin edilecektir. İhale Şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içinde Zabıta Müdürlüğünde görülebilir.

4-GEÇİCİ TEMİNAT: 310.800,00TL (üçyüzonbinsekizyüztürklirası)dir.

5-MUAMMEN BEDEL: Muhammen Bedel 1.480.000,00 TL (birmilyondörtyüzseksenbintürklirası) ’dir.

6-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

 1. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

 2. Tebligat için Türkiye'de adres beyanı,

 3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

 4. a. Özel hukuk tüzel kişileri için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.

 1. Noter tasdikli imza sirküleri, (ortak girişim olması halinde tüm oratkalar ait imza sirküsü)

 2. Şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten ticaret gazetesi,

 3. Vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

 5. Şartnamenin satın alındığına dair dekont.

 6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

 7. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

 8. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

 9. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Gördü Belgesi”

 10. Teklif mektubu,

 11. İşe ait İlanın 7nci maddelerinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge,

 12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

 13. Vekaleten ihaleye teklif verenlerde; İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili vekaletname ve imza sirküsü

 14. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname;

  • 1 adet en az 3 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi)

  • 1 adet tam zamanlı c sınıfı iş güvenlik uzmanı

 15. İhale konusu iş te makine ve ekipman olarak kendi malı olduğuna dair evraklar.(ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da  yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.)

  • En az 1 adet minimum 100 hp güce sahip paletli ekskavatör

  • En az 1 adet minimum 20 metrelik Yüksek erişimli bina yıkım (Döner Makaslı) ekskavatörü

7-YETERLİLİK KRİTERLERİ: İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren iş deneyim belgesi; tek belgede en az inşaat alanı 5.000 m2 yıkım yaptığına dair belge veya 2500 m3 yıkım ruhsatı aldığına dair belge veya 500.000,00 (beşyüzbintürklirası) TL den az olmamak kaydıyla yapı yıkım işlerini yaptığına dair belge. Özel sektöre yapılmış işlerde ise fatura ile belgeleyip, bu işi yaptığını yan belgeler(sözleşme) ile desteklemek sureti ile iş deneyimi olarak verebilirler.

İsteklinin ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen asgari iş deneyiminin zorunluluklarını sağlamaları gerekmektedir.

8-UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır. 37 vd. maddelerine göre kapalı teklif usulü uygulanacaktır.

9-TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler ihale saatine kadar Pendik Belediyesi Esenler Mh. Bora sk. No:5 Pendik/İstanbul adresindeki Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Birimine teslim edilecektir. Teslim edilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

10-İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

İlan olunur. 


21 Mart 2022