Nikah Salonları Kamera ve Fotoğraf Çekim Hizmeti Alım İşi Yaptırılacaktır

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ NİKAH SALONLARI

KAMERA VE FOTOĞRAF  ÇEKİM HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE İLANI

 

1-İHALE KONUSU:

            İş bu ihalenin konusu; 01/01/2021 – 31/12/2021 Pendik Belediye Başkanlığı idaresinde bulunan nikah solonlarında kamera ve fotoğraf çekimidir

            İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır.

2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

            İhale, 30/12/2020 tarih Çarşamba günü, saat 11:00'da "Esenler Mahallesi, Bora Sokak No:5 PENDİK/İSTANBUL" adresindeki Pendik Belediye Binasındaki 7.Kat Toplantı Odasında yapılacaktır.

3-ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER:

            İhale şartnamesi Batı Mah. Ankara Cad. Tevfik Fikret Sok. No:21, 34890 Pendik/İstanbul adresindeki Pendik Belediye Başkanlığı Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi ‘nden 250 (ikiyüz) TL. bedel ödenerek alınabilecektir.

4- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI : Pendik Belediye Başkanlığına ait olan Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde bulunan nikah salonu,bahçe alanı ve konferans salonunda yapılması planlanan nikah merasimlerinin kamera ve fotoğraf çekim işidir. İhale 70.000(yetmişbin) TL +KDV minimum bedel üzerinden artırılarak verilecek en yüksek bedeli teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır.

5-TAHMİNİ BEDEL: Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 70.000(yetmişbin) TL+KDV ’dir.

6-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

A- İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

B- Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

C- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

D-        a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

            b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

            c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.

E- İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

            a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,

            b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir yetki belgesi veya vekaletname noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri.

            c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

F- İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

G- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

H- Bu şartnamenin 9. maddesinde yazılı geçici teminat,

İ- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

J- İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

K- İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

L- İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek (şartname ekinde sunulan) “Yer Gördü Belgesi”,

M- Bu şartnamenin eki örneğe ve 11nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,

N- Bu şartnamenin 7nci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge,

O- İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

P- İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname,

  • Fotoğrafçı ( Tam zamanlı ) 2 kişi
  • Kameraman ( Tam zamanlı ) 2 kişi
  • Fotoğraf Baskı Personeli ( Tam zamanlı ) 2 kişi ve (Tam zamanlı) 1 yardımcı  personel. ( yardımcı personel gelin ve damadın kapıda karşılanması, odalarına çıkarılıp, nikah şahitlerinin tespit edilmesinden ve nikah sırasında imzaların tamamlanmasına kadar nikah memuruna yardımcı olacaktır )

Bu sayılar en az olarak ön görülmüş olup,yüklenici ayrıca diğer tören alanları içinde kısmı yada tam zamanlı olarak yeterli sayıda personel bulundurmak ile yükümlüdür.

Q- İhale konusu iş te makine ve  ekipman teknik şartnamede belirtilen makina ve techizatı temin edeceğine dair taahhütname.

7-YETERLİLİK KRİTERLERİ:                           

  • Fotoğraf ve video çekim işini yaptığını gösteren en az 3 yıllık iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı.
  • Muammen bedelden az olmamak kaydı ile ihale konusu işleri yaptığına dair iş bitirme belgesi.
  • Bu sektörde daha önceden yaptığı işleri fatura ile belgeleyerek iş deneyimini beyan etmesi.

      İsteklinin ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen asgari yeterlilik kıriterlerini zorunluluklarını sağlamaları gerekmektedir.

8-UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır. 37 vd. maddelerine göre kapalı teklif usulü uygulanacaktır.

9-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul ile yapılır.

10-TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11-ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneğiile sunulacak olup; Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari  artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, en fazla arttırımı teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır.

12-İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.) 


16 Aralık 2020