Metal Çöp Konteyneri ve Yedek Parça Satın Alınacaktır

METAL ÇÖP KONTEYNERİ VE YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

PENDİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ2021 YILI METAL ÇÖP KONTEYNERİ VE YEDEK PARÇA ALIMIalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :2021/38169

1-İdarenin

a) Adresi                                  :Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası        :2165851100 - 2165851495

c) Elektronik Posta Adresi                      :destekhizmetleri@pendik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :11 KALEM METAL ÇÖP KONTEYNERİ VE YEDEK PARÇA ALIMI (MAL ALIMI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                            :Pendik İlçesi

c) Teslim tarihi                          :İşe başlama tarihi 15/03/2021; işi bitirme tarihi 31/12/2021 dir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                   :Esenler Mah. Bora Sokak No:5

b) Tarihi ve saati                                   :26.02.2021 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve

Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye katılan istekliler Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki 11 kalem ürünü ihale saatinden önce Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Bora Sokak No:4 34899 Pendik/İSTANBUL adresine teslim edilecektir. Numune teslim tutanağı İhale Teklif Zarfında Komisyona sunulacaktır.

5 .Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarPendik Belediye Başkanlığıadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren90 (Doksan)takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


03 Şubat 2021