Kurna 3 Pafta 75 Parsel Taşınmaz İhale İlanı

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

İHALE İLANI

1.İHALE:

Pendik Belediye Başkanlığı tarafından; Belediyemize ait Kurna 3 pafta 75 parsel sayılı 28.200m² alanlı taşınmazın 18.000 m² lik kısmı (Parsel üzerinde160 m uzunluğunda 12 m genişliğinde pist, 1 adet 48 m² lik bekleme alanı, 1 adet 20 m² lik mutfak ve 2 adet 20 m³ lik uçak deposu bulunmaktadır.) eğitim amaçlı Model Uçak Sahası olarak kullanılmak üzere, 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.İhale, Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 / Pendik/İSTANBUL adresindeki Pendik Belediye Binasındaki 7. Kattaki Toplantı Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500 (Beşyüz) TL olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (2.Kat) temin edilebilir.

2.İHALEDEN VAZGEÇME:

İdare, ihale gününe kadar ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3.İhale BİLGİLERİ:

Muhammen Bedel (Yıllık) :35.000,00 (Otuzbeşbin) TL+KDV

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa istinaden Damga Vergisi tahsil edilecektir.

Geçici Teminat Miktarı:1.050,00- (Binelli) TL (Yıllık muhammen bedelin %3’ü)

Kesin Teminatı:İhale kesinleştikten sonra ihale bedeli üzerinden % 6 nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

İhale Tarihi: 18/05/2022 Saat: 10:00

4.İhaleye Katılabilecek Olanlar:

İhaleye, Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak ve vermek zorunludur.

5.İhaleye Katılamayacak Olanlar:

2886 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen kimseler ile 83. ve 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse başka bir vasıta ile ihaleye giremezler. Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

7.1. İhaleyi yapan idarenin;

7.1.1. İta amirleri,

7.1.2. İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

7.1.3. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

7.1.4.(Değişik : 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

7.2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminat ve mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

6.İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

8.1. GERÇEK KİŞİLERDEN:

8.1.1. İkametgâh belgesi,

8.1.2. Nüfus cüzdan sureti,

8.1.3. Noter tasdikli imza beyannamesi,

8.1.4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

8.1.5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

8.1.6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

8.2. TÜZEL KİŞİLERDEN:

8.2.1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

8.2.2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

8.2.3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

8.2.4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

8.2.5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

8.3. ORTAK GİRİŞİMDEN:

Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

7.Geçici ve Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler:

9.1. Tedavüldeki Türk Parası,

9.2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

9.3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

8.Kesin teminat:

Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

İsteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

9.Teminatların teslim yeri:

Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.

10.KomisyonUN ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması:

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

11.Tekliflerin Hazırlanması:

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Teklif mektubunda, kiralanacak yer için muhammen bedelin altında olmamak kaydıyla teklif edilen fiyat ve toplam fiyat, rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.

12.Tekliflerin Verilmesi:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


25 Nisan 2022