Gıda Ürünleri Satın Alınacaktır

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

UNLU MAMUL ALIMI işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/584737

1- İdarenin

a) Adresi : Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2165851100 - 2165851495

c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@pendik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1.Kısım 1.950.000 Adet (Ekmek Temini Ambalajlı) 2.Kısım 575.000 Adet (Ekmek Temini ve Dağıtımı Ambalajsız) MAL ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri  : 1.Kısım Ürünlerin Teslim Yeri Pendik Belediyesi Aşevi Birimi: Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (Pendik A.K.O.M.) Güllübağlar Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:132 Pendik/İSTANBUL adresinde Bulunan Aşevi Birimine teslim olacaktır. Ayrıca 2021 yılı Ramazan ayı süresince Pendik Belediyesi iftar çadırları/alanlarına teslimat olacaktır. 2. Kısım Ürünlerin Dağıtım Noktası: Geçici Korunan kişiler ve diğer ihtiyaç sahibi Aileler için Pendik sınırları içerisinde her biri faklı mahallede olmak üzere yükleniciye ait/yüklenici ile en az 31.12.2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan en az 15 (onbeş) adet dağıtım noktası

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01/01/2021; işi bitirme tarihi 31/12/2021 dir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Esenler Mah. Bora Sokak No:5

b) Tarihi ve saati : 03.12.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

İstekliler, Teknik Şartnamenin Numunelere İlişkin Hususlar Başlıklı 6. ‘ıncı maddesinde belirtilen ürünlere ait numuneleri, ihale saatinden önce Yeni Mahalle Stadyum Sokak No:18 Pendik/İstanbul adresinde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne eksiksiz olarak teslim edeceklerdir ve bu teslimata dair teslim tesellüm tutanağını ihale teklif zarfı muhtevasına dahil ederek ihale komisyonuna sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. 1.Kısım için; Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen Unlu Mamuller Temini; 2.Kısım için; Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen Unlu Mamuller Temini ve Dağıtımı satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pendik Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


26 Kasım 2020