Fotokopi Kağıdı Satın Alınacaktır

FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞIFOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/848586

 

1-İdarenin

a) Adı

:

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

4448180 - 2165851495

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

5160 PAKET FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI - MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Pendik Belediyesine bağlı ambarlar (Belediye Merkez Bina – AKOM)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi; Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 takvim günüdür. Yüklenici malzemeleri Muayene ve Kabul Komisyonu nezaretinde teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

1 takvim günü içinde işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.09.2022 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Pendik Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Aşağıdaki tabloda belirtilen miktarda numune istenecektir. Numunelerin ne zaman ve nereye teslim edileceği, Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 43. maddenin 4. fıkrası gereği tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenecek olup, ayrıca teklif veren isteklilere bildirilecektir.

NO

MALZEME ADI

MİKTAR

BİRİM

1

Fotokopi Kağıdı A4 80 Gr. 500'lü

1

Paket

2

Fotokopi Kağıdı A4 120 Gr. 250'li

1

Paket

3

Fotokopi Kağıdı A4 160 Gr. 250'li

1

Paket

4

Fotokopi Kağıdı A3 80 Gr. 500'lü

1

Paket

5

Fotokopi Kağıdı A3 120 Gr. 500'lü

1

Paket

6

Fotokopi Kağıdı A5 80 Gr. 500'lü

1

Paket

7

Fotokopi Kağıdı A6 160 Gr. 250'li

1

Paket

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


31 Ağustos 2022