7201 Sayılı Kanuna İstinaden İlanen Tebligattır

Sayın Cafer YILDIZ

(T.C.:28*******16)

(7201 SAYILI KANUNA İSTİNADEN İLANEN TEBLİGATTIR)

03/09/2021 tarih ve 46284 sayılıdilekçe ve ekinde yer alan karar tutanağı ile; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kaynarca Mahallesi, 8345 ada, 29 parsel sayılı taşınmazda yer alan yapılar ile ilgili olarak, yapıların 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı kapsamına girip yıktırıldığı ve yeni yapı yapılması hususunda Cafer YILDIZ ile Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığı ancak müteahhit firmadan kaynaklandığı belirtilen sebeplerle 1 yıldan uzun süredir yeni yapı ruhsatının alınmadığı ve inşaata başlanmadığı belirtilerek 6306 sayılı kanun kapsamında ilgili firma ile yapılan sözleşmelerin feshi talep edilmektedir.

6306 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 14. Fıkrası ve 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 13. Maddesinin 11. Fıkrası doğrultusunda Belediyemize yapılan fesih müracaatı incelenmiş olup; 09/11/2021 tarihli tapu kaydında yer alan malikler ile Kartal 14. Noterliği’nde 06/12/2017 tarihli ve 39869 yevmiye nolu Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin imzalanması suretiyle tüm maliklerle anlaşma sağlanmış olduğu görülmüş olup, aradan geçen süre zarfında inşaat ruhsatı alınmadığı tarafımızca tespit edilmiştir.

İlgili parselde, arsa malikleri ile aranızda imzalanmış olan sözleşmenin feshi talebine istinaden gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 11. fıkrasının (d) bendi uyarınca, yeni yapının yapım işine başlanılmamasının sebeplerine ilişkin bilgi ve belgelerin 15 gün içinde yazılı olarak Müdürlüğümüze iletilmesi hususunda 06/02/2022 tarihinde ilanen tebliğ yapılmış olup, Müdürlüğümüze tarafınızca herhangi bir bilgi ya da belge sunulmamıştır. 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13. maddesinin 11. fıkrasının (e) bendi uyarınca, işbu yazının ilanen tebliğinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içerisinde yeni yapı ruhsatı alınması, yapım işine başlanılması/projenin bitirilmesini gerektirecek seviyedeki ekip ve ekipmanla işe devam edilmesi, aksi takdirde bu sürenin bitim tarihi itibarıyla sözleşmelerin resen feshedilmiş sayılacağı hususunda; bilgi alınması ve gereği ilanen tebliğ olunur.


22 Mart 2022