400 Adet Tekstil Atık Kumbarası Konulması ve Tekstil Atıklarının Geri Dönüşüme Kazandırılması İşi

İHALE İLANI

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI


1-İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri:

1

Adres

Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik/İSTANBUL

2

İletişim

Tel: 444 81 80

3

E-Posta

temizlikisleri@pendik.bel.tr

4

İhale Dökümanın Görülebileceği / Satın Alınabileceği Yer

Pendik Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü

Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi No:177 Pendik / İSTANBUL

4

İhelenin Yapılacağı Yer

Pendik Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik/İSTANBUL

2- İhalenin Konusu:

Pendik Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki Pendik ilçesi sınırları içerisinde bulunan idarenin uygun gördüğü muhtelif yerlere minimum 400 adet tekstil atık kumbarası konulması ve bu kumbaralardan tekstil atıklarının, toplanarak geri dönüşüme kazandırılması işidir. Gerçek veya tüzel kişilere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “kapalı teklif usulü” ile 12(Onİki) ay süre ile imtiyaz verilecektir.

 

İhalenin Adı

Tekstil Atık Kumbarası Konulması ve Tekstil Atıklarının Toplanıp, Taşınması ve Geri Dönüştürülmesi İşi

1

İli

İstanbul

2

İlçesi

Pendik

3

İşin Süresi

12 (Onİki) ay

4

İhale Dökümanı Satış Bedeli

2.000,00 (İkibin) TL

5

Muhammen Bedel

12 (Onİki) Aylık : 2.1000.000,00 TL (İkiMilyonYüzBin TürkLirası)

6

Geçici Teminat

630.000,00 TL (AltıYüzOtuzBinTürkLirası) (İhale bedelinin %30’u)

7

Kesin Teminat

İhale Kesinleştikten Sonra 12 (Oniki) Aylık Bedelin %6’sı

8

İhale Tarih ve Saati

06.01.2023 Cuma Günü Saat 10:00

3- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler ve Teminat Mektupları:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Bu Kanun kapsamında teminat olarak kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Teminat mektupları: Bankaların bu Kanun kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının sermaye ve yedek akçelerinin durumlarına göre miktar ve kapsamlarını ve şeklini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.

4- Teminatların teslim yeri,

3. maddede belirtilen para veya tahvilleri teminat olarak vermek isteyenlerin, bunları doğrudan doğruya idare (Belediye) veznesine veya Belediyenin banka hesabına yatırarak alındı makbuzunun aslını ihale dosyasına koymak zorunludur.

Teminat mektupları doğrudan ihale dosyasına konur.

İhaleye iştirak edip de ihale üzerinde kalmayanların geçici teminat ve banka teminat mektupları, devlet tahvilleri, hazine kefaletini haiz tahviller ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler aynen iade edilir. Türk lirası olarak nakit yatırılan teminatlar ise yatırıldığı miktar olarak aynen iade edilir. İştirakçi bunu peşinen kabul etmiş sayılır ve aksine hiçbir hak iddia edemez ve talepte bulunamaz. İhale süresi sonunda mecurun tahliyesi ve teslimi üzerine, kati teminatının iadesinde de aynı usul uygulanır. Sözleşme süresi içinde karşılıklı rıza ile sözleşme feshedilirse, yüklenicinin borcunun bulunması halinde teminatlar borca mahsup edilir, kalan kısmı iade edilir. Borcu yoksa tamamı iade edilir.

5 -İhaleye Katılım Şartları

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin:

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

c1) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c2) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2022 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de Şubesi bulunmayan Yabancı Tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri istenilen belgeleri ayrı ayrı verecektir. Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak idareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.

e) Vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş gayesine uygun olarak gayrimenkul kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.

f) Faaliyet Belgesi vermesi,

g) İmza sirküleri / beyannamesi vermesi,

g1) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

g2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

h) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişilerin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi,

ı) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerini bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

Yeterliliğe ilişkin belgeler:

  1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “20 01 10” Atık Kodlu Giysiler ve “20 01 11” Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Lisans Belgeleri aslı ya da noter tasdikli sureti(Lisanslar, ihale gününde geçerli olacaktır.)

  2. Bu şartnamenin 5. maddesinde belirtilen teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi.

  • İsteklilerin ortak girişimi halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).

  • İhale dosyasının idareden satın alındığına dair (şartname bedeli) makbuzun aslını vermesi,

  • İhale ilanından en az 1 yıl öncesinden itibaren, en az 2 Çevre Mühendisi istihdam ettiğine dair SGK dökümleri ve ilgili çevre mühendislerinin lisans diploma örnekleri,

  • İhale ilanından en az 3 ay öncesinde en az bir adet engelli çalışan istihdam ettiğine dair SGK bildirgesi,

  • İhale ilanında en az 2 adet N1 araç sınıfında (en az 2022 model) atık toplama aracının istekliye ait olduğunu gösterir ruhsat belgeleri,

  • İş deneyim belgeleri;

- İlk ilan tarihinden geriye doğru en az 2 yıllık sözleşme ve protokole bağlanmış, kamu tecrübesini gösteren 2 farklı kurumdan alınmış belgeler.(İlgili kurumun üst yazısı ile birlikte olacaktır.)

- Son 3 yıl içerisinde tek bir sözleşme kapsamında, kamu kurum ve kuruluşu bünyesinde, en az 1.200 ton tekstil atığı toplamış olduğuna dair idareden aslı gibidir yapılmış veya noter onaylı sözleşme örneği ve yapılan iş ile ilgili idare tarafından onaylanmış diğer belgeler (kantar fişi, atık makbuzu vb.) (ortak girişim olması halinde ortaklardan her iki tarafında bu şartı sağlaması gerekmektedir.)

7 – İhaleye Katılamayacak Olanlar

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ile 83. ve 84. maddede belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

8- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

Gerçek Kişilerden :

1. İkametgâh belgesi,

2. Nüfus cüzdan sureti,

3. Noter tasdikli imza beyannamesi,

4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Tüzel Kişilerden :

1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya

Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya

ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi

belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Ortak Girişimden :

Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

9- İdarenin İhaleyi Yapıp Yapmamaktaki Serbestliği

İdare, ihale gününe kadar ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahip olup, ihale tarihine kadar ihaleninin yapılıp yapılmaması ile ilgili karar verme konusunda serbesttir.

10- Tekliflerin Verilmesi

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11- İhale Bedeli

İhale bedeli 2023 yılı içerisinde 12 (aylık) nihai ihale bedeli üzerinden 4 eşit taksit ile Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının ilk haftası içerisinde ödenecektir.

İlan olunur.


19 Aralık 2022