4 Kısım Bakım, Onarım ve Yedek Parça Değişim Hizmet Alımı Yapılacaktır

4 KISIM BAKIM, ONARIM VE YEDEK PARÇA DEĞİŞİM HİZMETİ ALIMI (JENERATÖR, KOMPANZASYON, İKLİMLENDİRME VE ASANSÖR)

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI4 KISIM BAKIM, ONARIM VE YEDEK PARÇA DEĞİŞİM HİZMETİ ALIMI (JENERATÖR, KOMPANZASYON, İKLİMLENDİRME VE ASANSÖR) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2022/1270369

1-İdarenin

a) Adı : PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi : Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 4448180 - 2165851495

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 4 KISIM BAKIM, ONARIM VE YEDEK PARÇA DEĞİŞİM HİZMETİ ALIMI (JENERATÖR, KOMPANZASYON, İKLİMLENDİRME VE ASANSÖR)

b) Niteliği, türü ve miktarı : 34 ADET JENERATÖR, 85 ADET ASANSÖR, 63 ADET KOMPANZASYON VE 152 ADET İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN BAKIM, ONARIM VE YEDEK PARÇA DEĞİŞİM HİZMETİ ALIMI - HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Pendik İlçesi

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023

d) İşe başlama tarihi : 01.01.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.12.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Pendik Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

1.Kısım için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, 

4.Kısım için ISO 9001: 2015 Sertifikası.

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

1.Kısım için a) TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (İhale Konusu İş ile İlgili), b)ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi 2.Kısım için a)TS 12255 Hizmet Yeterlilik Belgesi, b)Elektrik Mühendisi SMM Belgesi, c)Makine Mühendisi SMM Belgesi, d)Asansör bakım ve onarımcısı mesleki yeterlilik belgesi 4.Kısım için a)TSE 12850 Yetkili Servisler - Havalandırma ve Klima Sistemleri - Klima Santralleri, Klimalaar, Soğutucu gruplar, Fan-Coiller, Fanlar, Hava temizleyici cihazlar ve hava perdeleri vb. için TSE Belgesi, b) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde soğutma sistemi (TC.Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı) Yeterlilik Belgesi(en az 2 personel), c) Florlu Sera Gazı İçeren Ekipmanlar müdahale eden teknik Personel eğitim belgesi (Çevre çehircilik veya İSEDA onaylı) (en az 2 personel), d) TS12355-Kat Kaloriferi ve Kombiler Yetki belgesi, e) TS12676-Kazanlar ve Isı Değiştiricilir(Eşanjörler) yetki belgesi, f) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı, gaz yakıcı cihazlar meslek dalı ustalık belgesi (En az 2 personel)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş Jeneratörlerin Bakımı, Onarımı, Yedek Parça Değişimi Ve Jeneratör Kiralama Hizmeti işleri veya Asansörlerin  Bakım Onarım Hizmeti işleri veya Kompanzasyon Sistemlerinin Periyodik Bakım Onarımı Hizmeti işleri veya Chiller ve/veya İklimlendirme Grubu ve/veya VRF (VRV) Klima Santralleri İle Bunlara Bağlı Cihazların bakım/onarım/yedek parça değişimi vb. işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


30 Kasım 2022