2022 Yılı Atık Toplama Kontrol Sistemi Yazılımı ve Akıllı Konteyner Alımı Yapılacaktır

ATIK TOPLAMA KONTROL SİSTEMİ YAZILIMI VE AKILLI KONTEYNER SATIN ALINACAKTIR

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI2022 YILI AKILLI ATIK TOPLAMA KONTROL SİSTEMİ YAZILIMI VE AKILLI KONTEYNER ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1080237

 

1-İdarenin

a) Adı

:

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

4448180 - 2165851495

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2022 YILI AKILLI ATIK TOPLAMA KONTROL SİSTEMİ YAZILIMI VE AKILLI KONTEYNER ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

21 Adet Akıllı Atık Toplama Konteyneri, 1 Adet Akıllı Atık Toplama Kontrol Sistemi / Web Yönetim Paneli, Vatandaş Mobil Uygulama Arayüzü, Toplama Personeli Mobil Uygulama Arayüzü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Akıllı atık toplama konteynerleri, Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Güllübağlar Mahallesi Okul Sokak No:5 34899 Pendik/İSTANBUL adresine teslim edilecek olup muayene ve kontrol komisyonu tarafından görülerek onaylanacak idarenin belirlediği, Pendik ilçe sınırlarındaki noktalara Yüklenici tarafından yerleştirilerek kurulumu tamamlanacaktır. İhale kapsamında temin edilecek olan “Akıllı Atık Toplama Kontrol Sistemi” Web Paneli ve Mobil Uygulama; teknik detayları şartnamenin devamında belirtilen şekilde ve Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün nezdinde İdareye teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi sözleşmenin imzalandığı tarihte başlayıp, 31.12.2022 tarihinde sona erer. Yüklenici malzemeleri Muayene ve Kabul Komisyonu nezaretinde teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

1 takvim günü içinde işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.11.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Pendik Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 


24 Ekim 2022