Kat Mülkiyeti Tanım Ve Açıklama

Kat Mülkiyeti Tanım ve açıklama
Kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet türüdür.

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar.

Kat Mülkiyetinin Kurulması İçin
• Ana yapı tamamlanmış olmalıdır.

Kat mülkiyeti ancak tamamlanmış yapılar üzerinde kurulabilir. Bir yapının belli bir kısmı bitirilmiş olsa dahi, bitirilen bölümlerde kat mülkiyeti kural olarak kurulamaz. Plan ve projesinde mevcut olan tüm bağımsız bölümlerin bitirilmiş olması gerekir.

Ancak bir arsa üzerinde inşa edilen blok ve yaygın yapılar için Kat Mülkiyeti Kanunu’nun geçici üçüncü maddesi ile bunun aksine hükümler getirilmiştir.

Ana taşınmazın tümü kat mülkiyetine çevrilmelidir.

Ana taşınmazın tümünün mülkiyeti (kat mülkiyetine) çevrilmeden o taşınmazın yalnız bir veya birkaç bölümüüzerinde kat mülkiyeti kurulamaz. Bu kuralın istisnası yukarıda sözü edilen blok ve yaygın yapıların kat mülkiyetine çevrilmesinde görülmektedir.

•Ana yapıkâgir (taş veya tuğladanyapılan ev) olmalıdır.

Kat mülkiyeti kurulmak istenen yapının tümünün kâgir olması gerekir. Ahşap veya toprak yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz.

•Ortak mülkiyetin mevcut olması şart değildir. Ana taşınmazın birkaç kişiye ait olması şart değildir.

Tek kişiye ait bir ana taşınmaz üzerinde tek malikin istemiyle kat mülkiyeti kurulabilir.

•Kanunun kat mülkiyetinin kurulması için öngördüğü belgeler tamam olmalıdır.

Bu belgelerin çoğu kat irtifakı kurulurken, tapu sicil müdürlüğünce alınmaktadır. Ancak kat irtifak kurulmadan kat mülkiyetine geçiliyorsa şu belgelerin getirilmiş olması gerekir.

1.Dilekçe: Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tümmaliklerce imzalanmış dilekçe.(istenildiğinde bu dilekçe tapu sicil müdürlüğü görevlilerince yazılır.)

2.Genel İnşaat Projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışındabayındırlık ve iskân müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir.

3.Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumu ile varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet plan mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.

4.Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskânRuhsatı): Tüm bağımsız bölümlere ilişkin yapı kullanma izin belgesi aranmalıdır.

5.Fotoğraf: Ana gayrimenkulün ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösterir, en az 13 x 18 cm. boyutlarında ve hangi ada parsele ilişkin olduğu belediyece tasdik edilmiş olması gerekir.

6.Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi niteliğini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını,varsa eklentisin göstermesi ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ayrıca noterden tasdikli olmasıgerekir.

7.Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimin düzenleyen yönetim planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.

8.Maliklerin veya temsilcilerinin fotoğrafı nüfus cüzdanları.

9.Maliklerin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde ikişer adet vesikalık fotoğrafları (Resmi senet ve tapu senetlerineyapıştırılması için)

10.Kat irtifaklı bir taşınmaz malın kat mülkiyetine geçişinde; 1, 2, 3, 6 ve 7 inci maddelerdeki belgeler kat irtifakı tesisinde alındığındanyeniden ibraz edilmesine gerek yoktur. Sadece, yapı kullanma izn (iskân ruhsatı), fotoğraf ve yönetim planının (verilmemiş ise) ibrazıhalinde maliklerden birinin veya yöneticinin talebine istinaden katmülkiyeti kurulur.


05 Ocak 2014