Kat İrtifakı Tanım Ve Açıklama

Tanım ve Açıklama
Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde, yap tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşlar tarafından arsa payına bağlı olarak kurulanirtifak hakkına (kat irtifakı) denir.

Kat irtifakı bir arsanın maliki veya paydaşları lehine arsa payına bağlı olarak kurulur. Arsa payı kat irtifakından ayrı olarak devredilemeyeceği gibi miras yoluyla da geçmez ve başka bir hakla kısıtlanamaz. Arsa payı devredildiği zaman ona bağlı kat irtifakı dakendiliğinden devredilmiş olur.

Kat irtifakı, resmî senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. Bu resmî senet tapu sicil müdürlüğünce düzenlenir. Kat irtifakına konu olanarsanın tamam bir kişiye ait ise resmî senet düzenlenmeyip istem belgesi düzenlenmektedir.

Kat İrtifakı Kurulmasının Şartları
•Ana yapı henüz tamamlanmamış olmalıdır.
•Yapılacak bölümler bağımsız olmalıdır.
Yapılacak yapının tamamında kat irtifak kurulmalıdır.
Maliklerin tümü istemde bulunmuş olmalıdır.
Birdençok malik varsa resmî senet, tek malik varsa istem belgesi düzenlenmi şolmalıdır.
Kanunda belirtilen aşağıdaki belgeler getirilmiş olmalıdır.

İstenen Belgeler
•Dilekçe: Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tümmaliklerce imzalanmış dilekçe.

Genel İnşaat Projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışındabayındırlık ve iskân müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir.

Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur.

Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrıayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planımevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.

Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.

Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi niteliğini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını,varsa eklentisin göstermesi ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir.

İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı.

Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, TC Kimlik ve vergi numarası.

İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.


05 Ocak 2014