Abonelik

Sokağınızda Doğalgaz Hattı Yoksa :

Bağlı bulunduğunuz İGDAŞ bölge müdürlüklerinde yer alan pazarlama servislerinden telefonla öğrenebilirsiniz.

Sokağınızdan Doğalgaz Hattı Geçtiyse ve Binanızda Kutu Varsa :
Abonelik işlemlerinizi bağlı bulunduğunuz İGDAŞ hizmet binalarında bulunan müşteri hizmetlerinde yaptırabilirsiniz.

Sokağınızda Doğalgaz Hattı Var, Binanızda Kutu Yoksa :
Bağlı bulunduğunuz İGDAŞ hizmet binalarında bulunan müşteri hizmetlerine giderek abonelik başvurusunda bulunabilirsiniz. İGDAŞ kendi iş programı çerçevesinde doğalgaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veya İGDAŞ, uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir.

Abonelik İçin Gereken Belgeler Binanızda Doğalgaz Abonesi Yoksa :
Binada tercih edilen ısınma şeklinin ‘merkezi’ ya da ‘bireysel’ olacağı ile ilgili 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesi hükmüne uygun alınmış apartman kararı; Apartmanda;

• Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;

1.Toplam inşaat alanı 2000 m2’nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payıçoğunluğu ile karar almaları,
2.Toplam inşaat alanı 2000 m2 ve 2000 m2’nin üzerinde olan yerlerde isekat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı, tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

1.Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken; doğalgaz merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payıçoğunluğu karar almaları,
2.Farklı bir yakıtla ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payıçoğunluğu karar almaları,
3.Farklı bir yakıtla ferdi sistemde ısınılırken; merkez sistemle doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payıçoğunluğu karar almaları.
4.Doğalgaza müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat dilekçesi.
5.Nüfus cüzdanı fotokopisi,TC kimlik numarası.
6.Elektrik veya su hizmetlerinden yararlandığınızı gösterir belge veya belgelerden birisinin fotokopisi.

Ticari Aboneliklerde Yukarıda Yer Alan Evraklara İlave Olarak;
•Vergi levhası, ticari sicil no Ticari Müşterinin Şirket Olması Halinde;
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin ilgili nüshası, yetki belgesi.
Şirket kaşesi, imza sirküleri.

NOT:

•Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup, bu durumda ilgili apartmanın % 100 abone
olma zorunluluğu vardır.
Tesisat projesi onaydan çıkmadanönce sözleşme yapılmamaktadır.
Sözleşme işlemleri, gazı kullanacak şahsın adına ve bizzat kendisi tarafından yapılmaktadır.
Merkezi sistemlerde işlemler; apartman yönetimi adına, yönetici tarafından yapılacağı için kaşe ve kimlik fotokopisi istenmektedir.
Sözleşme işlemlerinin üçüncü şahıslar tarafından yapılacak olması durumunda vekâletname istenmektedir.


29 Kasım 2016